Regulamin świadczenia usług Serwisu CF Sport

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.cfsport.pl lub jego rozwinięciem.

 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://cfsport.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-serwisu-cf-sport , w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalanie i wydrukowanie Regulaminu.

 3. Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię „plików cookies”. Zasady wykorzystywania „plików cookies” stanowią załącznik do Regulaminu.

 4. Użytkownik zarejestrowany przez rozpoczęciem korzystania z usług w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia składanego w formie elektronicznej przez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie.

 5. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług dostępnych w Serwisie.

 6. Postanowienia Regulaminu wraz z Załącznikami oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

 7. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać reklamę innych podmiotów w formie audiowizualnej, zaś po wybraniu pola w którym udostępniana jest reklama Użytkownik zostanie przekierowany na stronę reklamowanego podmiotu.

 8. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.

§ 2.

Definicje

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Artur Baster prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CF sport Artur Baster przy ul. Na Polach 40/1, 31-344 Kraków, województwo małopolskie, NIP 9452061418, REGON 366152456.

 2. Hasło – ciąg znaków ustalany przez Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Mojego Konta.

 3. Moje Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła), obejmująca zbiór danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w serwisie, w szczególności umieszczanie komentarzy pod udostępnianymi przez Administratora Materiałami, a także aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług.

 4. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie.

 5. Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w szczególności skróty i transmisje meczy piłki nożnej również z ich analizami w formacie PDF.

 6. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z późn. zm.), PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań przy ul. Grunwaldzkiej 182, Krajowa Instytucja Płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisana do Rejestru Usług Płatniczych pod nr IP 1/2012 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399 o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 PLN w całości opłaconym posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

 7. Regulamin– niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z serwisu stanowiący Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych do Serwisu umożliwiająca utworzenie Mojego Konta, w szczególności obejmująca wybór i ustalenie Loginu i Hasła przez Użytkownika.

 9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora dostępny pod adresem domenowym www.cfsport.pl lub jego rozwinięcie, poprzez które Administrator świadczy usługi na zasadach określonych Regulaminem.

 10. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usługi w Serwisie zgodnie z Regulaminem i za cenę wskazaną w Regulaminie, która zostaje zawarta w momencie wyboru przez Użytkownika pola „kupuję i płacę”,

 11. Usługa – usługa polegająca na odpłatnym udostępnianiu przez Administratora Użytkownikowi Materiałów w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Serwisu i bez możliwości ich kopiowania przez Użytkownika, dla której zastrzeżono cenę określoną w Regulaminie,

 12. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik.

§ 3.

Rejestracja i konto

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

 2. Rejestracja jest warunkiem założenia Mojego Konta, umieszczania komentarzy przez Użytkownika pod Materiałami, a także skorzystania z Usług odpłatnych.

 3. Rejestracja następuje poprzez:

 1. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji dostępnego w Serwisie, poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych,

 2. zaakceptowanie treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu Rejestracji dla celów świadczenia Usług w Serwisie.

 3. przesłanie przez Administratora wiadomości z prośbą o aktywizację Mojego Konta na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 4. aktywację konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora.

 1. Podczas procedury Rejestracji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Mojego Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji danych zawartych w formularzu oraz wybór loginu i hasła. W wyniku pomyślnej Rejestracji Użytkownik zakłada Moje Konto. Użytkownik zarejestrowany, który nie jest stroną umowy o świadczenie Usług, może w każdej chwili usunąć swoje Moje Konto z Serwisu, a w tym celu należy zwrócić się do Administratora na adres e-mail biuro@cfsport.pl.

§ 4.

Usługi i ceny

 1. Administrator świadczy następujące usługi :

  1. Usługa jednorazowa – polega na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi przez Administratora w Serwisie jednego wybranego przez Użytkownika Materiału za cenę 49 zł celem jego wielokrotnego odtworzenia, bez możliwości kopiowania,

  2. Usługa Pakiet VIP – polega na odpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich publikowanych przez Administratora Materiałów przez okres jednego roku za cenę 149zł w celu ich odtwarzania, bez możliwości kopiowania.

 2. Podane ceny są cenami brutto i są podane w Serwisie Administratora przy konkretnej Usłudze.

§ 5.

Warunki techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych w Moim Koncie.

 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

  1. korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

  2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

   • Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji

   • Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji

   • Opera 15 lub nowszej wersji

   • Google Chrome 30 lub nowszej wersji

   • Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji

 1. Warunkiem korzystania z Materiałów w ramach Usług w Serwisie, niezbędne jest ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania:

  • Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej;

  • Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

 1. Warunkiem korzystania z Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika poczty e-mail.

§ 6.

Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie usług opisanych w § 4 może być zawarta przez użytkownika, który założył Moje Konto i zaakceptował Regulamin.

 2. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem w momencie wybrania przez Użytkownika pola „kupuję i płacę”.

§ 7.

Płatność i wykonanie usługi

 1. Po wybraniu przez Użytkownika pola „kupuję i płacę” Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Operatora płatności. Płatność następuje niezwłocznie po zawarciu umowy z tym zastrzeżeniem, że jeżeli płatność nie nastąpi w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy, umowa uważana jest za nie zawartą.

 2. Operator płatności w ramach usługi PayU udostępnia Użytkownikowi kanał płatności w postaci przelewu elektronicznego w banku Użytkownika. Zlecona przez Użytkownika płatność przesyłana jest na rachunek Operatora płatności, który następnie przekazuje płatność na rachunek Administratora.

 3. Operator płatności przesyła do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w trakcie Rejestracji, w której potwierdza wpływ płatności.

 4. Administrator przesyła do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w trakcie Rejestracji, w której potwierdza wpływ płatności od Operatora płatności.

 5. Wykonanie usługi następuje niezwłocznie po wpływie płatności na rachunek Administratora.

§ 8.

Reklamacje

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Administratora na adres e-mail biuro@cfsport.pl albo adres pocztowy ul. Na Polach 40/1, 31-344 Kraków.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Mojego Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Mojego Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Mojego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.

 6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 7. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Administratora, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora.

 8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę dotyczącą Usługi Odpłatnej jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9.

Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

Wypowiedzenie

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem pkt 4. Dla skuteczności odstąpienia znaczenie ma data wysłania oświadczenia.

 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres ul. Na Polach 40/1, 31-344 Kraków lub drogą elektroniczną na adres biuro@cfsport.pl . Administrator udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika Administrator zwraca Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność na wskazany przez Użytkownika rachunek w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi Pakiet VIP Użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty za Usługę już wykonaną przez Administratora tj. kwotę 49zł.

W przypadku Usługi jednorazowej, wykonanej przez Administratora dla Użytkownika, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Pakiet VIP, wówczas Administrator zwraca mu dokonaną przez niego płatność po potrąceniu należności za okres korzystania z usługi, obliczonej proporcjonalnie do okresu przez jaki Administrator usługę świadczył. Wypowiedzenia Umowy można dokonać przesyłając oświadczenie na piśmie na adres ul. Na Polach 40/1, 31-344 Kraków lub drogą elektroniczną na adres biuro@cfsport.pl.

§ 8.

Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem

 2. Niedozwolone jest kopiowanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Materiałów Administratora publikowanych w Serwisie.

 3. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:

   • rozpowszechnianie treści pornograficznych;

   • uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przez Użytkownika;

   • przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

   • wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników;

   • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

   • publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

   • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

   • naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do Materiałów udostępnianych przez Administratora w Serwisie.

 1. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:

   • usunięcie treści przekazanych do Serwisu przez Użytkownika;

   • zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Mojego Konta lub Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

   • rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Mojego Konta z Serwisu.

 1. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu polegającego na posiadaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego więcej niż jednego Mojego Konta, usunięte mogą zostać wszystkie Moje Konta tego Użytkownika.

 3. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

§ 12.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Administrator.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia z Mojego Konta.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres biuro@cfsport.pl .

 4. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także wskazanie podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

§ 13.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 2. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom drogą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail. Zostaną także udostępnione w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.

 3. Użytkownikowi będącemu stroną Umowy Usługa świadczona jest przez Administratora zgodnie z Regulaminem i Załącznikiem do Regulaminu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy do upływu czasu na jaki zawarto Umowę.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 6. Kontakt z Administratorem: biuro@cfsport.pl , 506-102-832

_____________________________________________________

Polityka prywatności i polityka cookies Serwisu CF Sport

Załącznik do Regulaminu

Informacje ogólne

Administratorem Serwisu CF Sport jest Artur Baster prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CF sport Artur Baster przy ul. Na Polach 40/1, 31-344 Kraków, województwo małopolskie, NIP 94-52-06-14-18, REGON 366152456.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t), następującemu podmiotowi:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

Dochody z reklam zamieszczanych w serwisie przeznaczane są m.in. na dalszy rozwój serwisu, utrzymanie serwerów i pracę programistów, grafików oraz osób zaangażowanych w tworzenie Serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka);

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Serwis CF Sport za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach wykonywania usług: „Moje Konto” i innych Usług odpłatnych, oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika:

– podczas rejestracji

– podczas komentowania artykułów zamieszczonych w Serwisie

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.)

Dane w formularzu komentarzy pod poszczególnymi Materiałami publikowane są natychmiast na stronie lub na forum. Nie są jednak publikowane nazwiska, gdyż Użytkownik ma możliwość występowania pod pseudonimem, a numer IP komputera oraz inne dane użytkowników widoczne są tylko przez Administratora.

Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład reklamodawcy lub dostawcy systemu statystyk).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także Operatora płatności.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na serwer.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania;

– czas wysłania odpowiedzi;

– nazwę stacji klienta;

– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

– informacje o przeglądarce użytkownika;

– informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Na wniosek policji, prokuratury i innych organów ścigania oraz organów upoważnionych, Administrator Serwisu zastrzega możliwość przekazania danych numeru IP użytkowników korzystających z forum dyskusyjnego w Serwisie lub korzystających z możliwości komentowania wiadomości i artykułów w Serwisie.

____________________________________________________

Pliki do pobrania:

1. Regulamin

2. Polityka Prywatności

3. Formularz odstąpienia od umowy